Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Gwarancja2

Producenci

Promocje

Kontakt

 • Calineczka
  NIP: 113-122-96-89
 • E-mail:calineczka@calineczka.pl
 • Telefon226100399
  226124822
  606733838
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-Piątek 10-18 Sobota 10-15
 • Peg Perego HIT CENOWY
 • Peg Perego HIT CENOWY 2
 • Peg Perego HIT CENOWY 3
 • Peg Perego HIT CENOWY 4
 • Peg Perego HIT CENOWY 5
 • Peg Perego HIT CENOWY 6
 • Peg Perego HIT CENOWY 7
 • Peg Perego HIT CENOWY 8
01234567
0

Gwarancja

GWARANCJA. Produkty sprzedawane Kupującemu przez Sprzedawcę są zgodne z specyfikacjami producentów określonymi w odpowiednich instrukcjach dostarczonych Kupującemu. Kupujący sprawdzi wszystkie otrzymane produkty w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, wad lub braków bezzwłocznie po ich otrzymaniu i zawiadomi Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia dostawy o wszelkich wykrytych uszkodzeniach, wadach lub brakach lub o takich uszkodzeniach, wadach lub brakach których wykrycia można w sposób rozsądny oczekiwać od Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący dokona odsprzedaży produktów, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktów. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej o wszelkich wadach w okresie gwarancji produktu. Jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie postanowią inaczej, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży produktu i trwa przez okres gwarancji wskazany w gwarancji producenta produktu znajdującej zastosowanie do danego produktu. Jeżeli dane produkty nie spełniają warunków Gwarancji lub są w inny sposób wadliwe, Sprzedawca może według swego uznania naprawić je, wymienić je na takie same lub kompatybilne nowe produkty lub naprawione produkty albo zwrócić cenę zakupu. Sprzedawca nie ponosi kosztów pracy związanych z usunięciem lub ponowną instalacją produktów. Każdy produkt naprawiony lub wymieniony podlega gwarancji w ramach Gwarancji przez okres dłuższy z następujących okresów: przez pozostały okres gwarancji dla produktu pierwotnego lub okres 90 dni. Jest to jedyny środek prawny przysługujący Kupującemu z tytułu naruszenia warunków gwarancji. Rękojmia za wady przewidziana na mocy artykułu 556 kodeksu cywilnego zostaje niniejszym wyłączona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu spowodowane przez czynniki zewnętrzne, przez użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie znajdujących zastosowanie zaleceń Sprzedawcy, a w szczególności wynikające z normalnego zużycia, katastrofy, winy lub zaniedbania użytkownika lub strony innej niż Sprzedawca, niewłaściwej instalacji, zastosowania, przechowywania, konserwacji lub użytkowania produktów. Gwarancja nie obejmuje baterii/akumulatorów dostarczonych przez Sprzedawcę. Kupujący nie powinien zwracać produktów do czasu uzyskania zgody Sprzedawcy w tym zakresie. Produkt zwrócony bez zezwolenia nie zostanie naprawiony ani wymieniony i będzie odesłany do nadawcy na koszt Kupującego. Niniejsza Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie pierwotnemu nabywcy (Kupującemu) i nie obejmuje późniejszych nabywców lub innych osób, na rzecz których własność produktów została przeniesiona. Pierwotny nabywca (Kupujący) nie jest uprawniony do rozszerzania zakresu lub przeniesienia niniejszej gwarancji na osoby trzecie. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem, niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, warunki, oświadczenia lub inne postanowienia w formie pisemnej lub ustnej, wyraźnie określone lub dorozumiane na mocy ustawy, w tym gwarancję przydatności do sprzedaży lub określonego przeznaczenia.

OGRANICZENIE ROSZCZEŃ. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nabycia, posiadania lub użycia przez Kupującego produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, skorzystania przez Kupującego z dowolnej funkcji na stronie internetowej Sprzedawcy lub porady technicznej udzielonej przez Sprzedawcę, z wyjątkiem warunków Gwarancji określonych powyżej lub w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich lub wynikowych, w tym m.in. utraty zysków, kosztów produktów zastępczych nabytych przez Kupującego, roszczeń osób trzecich lub uszkodzenia ciała lub majątku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, uszkodzenia, zanieczyszczenia lub straty wynikającej w związku z naruszeniem przez Kupującego jego zobowiązań, a Kupujący zwolni Sprzedawcę, jego pracowników, dostawców i podwykonawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów, strat lub szkód powstałych w związku z takim naruszeniem. Warunki ograniczające, wyłączające lub konstytuujące odpowiedzialność, które mogą zostać podniesione przez dostawców lub niezależnych wykonawców Sprzedawcy wobec Sprzedawcy w zakresie dostarczonych towarów mogą zostać podniesione również wobec Kupującego. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie ma na celu ani nie powinno być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu (i) straty wynikającej z oszustwa, rażącej niedbałości lub winy Sprzedawcy i jego pracowników, podwykonawców, agentów lub jego zarządu; lub (i) innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu w świetle obowiązującego prawa
Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl